Inne

* identyfikacja zanieczyszczeń organicznych powstających w procesach produkcyjnych metodami GC-MS
* badania czystości materiałów technologicznych
* opracowywanie metod analitycznych do badań technologicznych
* kompleksowe badanie gruntów i wód podziemnych pod planowane inwestycje
* badania trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w emisji, imisji, wodzie, ściekach, odpadach a także
  surowcach i materiałach technologicznych
* opracowywanie metod analityczno-badawczych zanieczyszczeń środowiska