Rodzaje analiz


ZCHŚ S.C. wykonuje analizy kilkudziesięciu grup związków organicznych

Nazwa związku, grupy związków Badane obiekty
Rozpuszczalniki farb i lakierów, rozpuszczalniki technologiczne E, I, W, StP
Chlorowcopochodne węglowodorów E, I, W, StP
Węglowodory alifatyczne E, I, W, O, StP
Węglowodory aromatyczne w tym benzen, toluen, etylobenzen, ksylen i inne E, I, W, O, StP
Fenol, krezole, chlorofenole E, I, W, StP
Chlorobenzeny E, I, W, StP
Nitrozwiązki E, I, W, StP
Aminy aromatyczne, pirydyna, anilina, toluidyny, pikoliny i inne E, I, W, StP
Estry kwasu o-ftalowego (ftalany) E, I, W, StP
Pestycydy chloroorganiczne W
Polichlorowane dibenzodioksyny/furany (TCDD/TCDF) E
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) E, I, W, O, StP
Polichlorowane bifenyle W, O, oleje
Związki zapachowe – goesmina, metyloizoborneol, pirazyny W
Aldehydy, mrówkowy, octowy i inne E, I, StP
Chlorek winylu E, I, W, StP
Akryloamid W
Epichlorohydryna E, I, W, StP
Metan E, I, StP
Etanoloamina E, StP
Morfolina, cykloheksyloamina, di-etyloaminoetanol StP
LZO metodami GC-MS, GC-FID E
E - emisja, I - imisja, W - woda i ścieki, O - odpady, StP - stanowiska pracy